Scroll to top

Chưa xác định

Tuyển dụng Hành Chính Nhân Sự

Mô tả công việc: Soạn thảo, lưu trữ, quản lý hồ sơ các hợp đồng văn bản, tờ trình. Quản…